طراحی سایت شرکت بازرگانی و دانمارکی AVOCET طی قراردادی به میناسافت واگذار شد.

شرکت AVOCET جهت معرفی هر چه بهتر خدمات خود و همچنین بازاریابی اینترنتی، میناسافت را جهت طراحی سایت برگزیده است.

مینا سافت طراحی سایت را به صورت دو  زبانه ، طراحی و راه اندازی  خواهد نمود .

 

 

www.avocettrading.com

خروجی سایت