گسترش شبکههای اجتماعی و اپلیکیشنهای عکاسی تصاویر انبوهی از زندگی انسانی اطرافیان و دوستانمان را در برابر ما قرار داده است. اما واقعیت این است که مردم مرتبا در حال حذف واقعیت و نمایش جایگزینی برای آن هستند که غیر حقیقی و یا اغراق شده است. به بیان دیگر مردم با «انتخاب» قطعهای از واقعیت تصویری دروغین از آنچه هست را به ما نشان میدهند تا توجه و حسادت ما را برانگیزند. اما اگر بدانیم در پشت این قطعهای که به ما نشان داده میشود چه چیزی وجود دارد احتمالا نامید میشویم. 

یک عکاس تایلندی برای آنکه ذهن ما را متوجه دروغهای بصری کند که هر روزه با آن مواجهیم عکسهایی گرفته که این تضاد را به خوبی در آنها میشود دید :

خروجی سایت