قرارداد پشتیبانی سایت گیاه پزشکی با میناسافت بسته شد

 

این موسسه جهت پشتیبانی  و نگهداری از سیستم های کامپیوتری خود مینا سافت را از بین شرکت های همکار برگزید

مینا سافت موظف است از کلیه سیستم ها و شبکه موسسه به مدت یک سال شمسی پشتیبانی و نگهداری نماید.

 

خروجی سایت