طراحی سایت اخبار دیجیتال و فناوری دروازه طی قراردادی به میناسافت واگذار شد.

سایت اخبار دیجیتال و فناوری دروازه جهت ارائه هر چه بیشتر خدمات خود و همچنین بازاریابی اینترنتی، میناسافت را جهت طراحی   سایت برگزیده است.

 مینا سافت طراحی سایت خبری دروازه را به صورت یک زبانه ، طراحی و راه اندازی  نمود .

 

 

www. darvazeh.com

 

خروجی سایت