طراحی سایت گروه حقوقی بین المللی MVCG طی قراردادی به میناسافت واگذار شد.

گروه حقوقی بین المللی MVCG جهت ارائه هر چه بیشتر خدمات خود و همچنین بازاریابی اینترنتی، میناسافت را جهت طراحی   سایت برگزیده است.

 مینا سافت طراحی سایت را به صورت یک زبانه ، طراحی و راه اندازی  نمود  و قرار است دو زبان فارسی و عربی نیز به آن اضافه گردد.

 

 

www. mvcg.co

 

خروجی سایت