برای پیدا کردن ip  خود می توانید از طریق سایت های زیر اقدام کنید.


http://www.ip-adress.com/what_is_my_ip
http://www.whatismyip.com
http://whatismyipaddress.com


که با رفتن به این سایت ها عبارت زیر برای شما نمایش داده می شود:

 

Your IP Address Is: xxx.xx.xxx.xx

 

که به جای xxx.xx.xxx.xx آی پی شما نمایش داده می شود.

 

خروجی سایت