شاید برای شما نیز این اتفاق افتاده باشد که پس از به اشتراک گذاشتن آدرس ایمیل و یا عضویت در سایت و یا خبرنامه ای اینترنتی، روزانه با تعداد زیادی ایمیل تبلیغاتی و Spam در Mail Box خود روبه رو شوید و یا بخواهید ایمیلهای یک سازمان یا شخص به پوشه ای که شما تعیین می نمائید، انتقال یابد. از طریق قابلیت Content Filtering نرم افزار Smarter Mail می توانید نسبت به حذف خودکار این Spam ها و یا هدایت ایمیلهای دلخواه به پوشه ای مشخص، اقدام نمائید.

جهت اعمال Content Filtering، می توانید از راهنمای تصویری ذیل استفاده نمائید.

 

طریقه انجام به شرح ذیل می باشد:

 1. درج مشخصات ايميل
 2. انتخاب گزینه Login
 3. انتخاب آیکون Settings
 4. انتخاب گزینه Domain Settings
 5. انتخاب گزینه Filtering
 6. انتخاب گزینه Content Filtering
 7. انتخاب گزینه New
 8. انتخاب گزینه From specific addresses
 9. انتخاب گزینه From specific domains
 10. انتخاب گزینه From trusted senders
 11. انتخاب گزینه Subject
 12. انتخاب گزینه Body text
 13. انتخاب گزینه Subject or body text
 14. انتخاب گزینه From Address
 15. انتخاب گزینه To Address
 16. انتخاب گزینه Email header
 17. انتخاب گزینه Anywhere in message
 18. انتخاب گزینه To specific addresses
 19. انتخاب گزینه To specific domains
 20. انتخاب گزینه Only to Me
 21. انتخاب گزینه My address in to field
 22. انتخاب گزینه My address not in to field
 23. انتخاب گزینه My address in to or cc field
 24. انتخاب گزینه Has any attachment
 25. انتخاب گزینه Specific filename
 26. انتخاب گزینه Specific extension
 27. انتخاب گزینه Over specific size
 28. انتخاب گزینه Message over size
 29. انتخاب گزینه Message under size
 30. انتخاب گزینه Received in date range
 31. انتخاب گزینه ...Sent through server
 32. انتخاب گزینه Spam probability
 33. انتخاب گزینه Flagged as high priority
 34. انتخاب گزینه Flagged as medium priority
 35. انتخاب گزینه Flagged as low priority
 36. انتخاب گزینه ...Message is automated

 

خروجی سایت